Resumo do Pacto de Selección

índice de contenidos

Introducción

Resolución del 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud por la que se dispone la publicación del pacto suscrito por la Administración Sanitaria con las centrales sindicales CIG, CESM-O´MEGA, CC.OO, UGT y CSI.F sobre selección de personal estatutario temporal del Sistema Público de Salud de Galicia.

¿Que vixencia ten o Pacto?

O presente Pacto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e a súa vixencia terminará o 31 de decembro de 2020, prorrogándose automaticamente por sucesivos períodos dun ano, de non mediar denuncia expresa de calquera das partes (I.3).

¿Con canta antelación se pode denunciar o Pacto?

Antelación mínima de dous meses á finalización de cada ano natural.

De existir denuncia da vixencia deste pacto, prorrogarase a súa efectividade ata a formalización do novo pacto ou norma que o  substituya, tras a negociación correspondente.

Mantense en vigor ata a súa modificación, no seu caso, por acordo da Comisión Central de Seguimento do vixente Pacto.(I.3).

¿Quen pode denunciar o Pacto?

Os sindicatos firmantes: CIG, CESM-O’MEGA, CC.OO., UGT e CSIF

¿Cómo se realiza o seguinte Pacto?

O seguimento do presente Pacto será efectuado por unha Comisión Central, con sede nos servizos centrais do Servizo Galego de Saúde e polas Comisións Periféricas de área integrada que se constitúan.

Ambas comisións estarán compostas por un/unha representante, titular e suplente, de cada unha das organizacións sindicais asinantes do Pacto e un número igual de representantes designados pola Administración Sanitaria. O/a suplente só participará nas reunións en ausencia do/da titular.

 • COMISIÓN CENTRAL: Reuniranse 1 vez o trimestre
 • COMISIÓN PERIFÉRICA: Reuniranse 1 vez o mes

¿Cómo se elaboran as listas?

As listas de selección de persoal estatutario temporal reguladas no presente Pacto terán carácter aberto e serán obxecto de actualización anual.

Con todo, co obxecto de garantir a dispoñibilidade de profesionais nas diversas categorías, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, previo tratamento na Comisión Central de  Seguimento do Pacto, no suposto en que se detecte unha insuficiencia de persoas aspirantes nunha lista, poderá acordar a xeración da mesma cunha periodicidade distinta á prevista no apartado anterior. (II.4).

As persoas aspirantes poderán presentar a solicitude de inscrición en listas en calquera momento, sen suxeición a prazo. En cada proceso anual de xeración de listas que se efectúe incluiranse as solicitudes e méritos que consten rexistrados en  Fides/ expedient-e a data 31 de outubro.(II.4.2).

Os méritos para valorar serán os causados ata o día 15 de outubro, este incluído, que consten debidamente rexistrados en  Fides/ expedient-e e acreditados documentalmente pola persoa interesada o 31 de outubro. (II.4.2).

Con carácter xeral, entre a publicación da lista definitiva actualizada e a vixente inmediatamente anterior, non mediará máis dun ano.(II.4.4).

¿Pódome cambiar de Área antes da nova lista?

Co fin de promover a conciliación da vida laboral e familiar e con base en circunstancias, debidamente acreditadas e sobrevindas con posterioridade a dáta fin de inscrición en cada proceso de xeración; as persoas aspirantes poderán solicitar o cambio de área de prestación de servizos.

Comprobada a concorrencia das citadas circunstancias pola Comisión Central de Seguimento do Pacto, o cambio na lista definitiva producirá efecto na xestión dos chamamentos, nun prazo non superior a 15 días desde a data da resolución que o autorice.

Áreas Especiais

¿Qué contratos se poden ofertar nas Áreas Especiais?

A cobertura das necesidades de vinculación de duración non superior a 60 días como enfermeiro/a en as áreas de citadas a continuación efectuarase con carácter preferente polos/as aspirantes admitidos/ as na lista da correspondente área especial. (II.7).

 • UCI – Reanimación – Queimados  
 • Hemodinámica – Electrofisiología Radiología Intervencionista
 • UCI pediátrica
 • Quirófanos
 • Hemodiálisis
 • Transplantes
 • Hospital de día onco-hematolóxico
 • Hospital de día  onco-pediátrico
 • Prematuros – Neonatos
 • Servizos de transfusión
 • Unidades de hospitalización de Transplante de Precursores Hematopoéticos
 • Técnicas endoscópicas
 • Urxencias hospitalarias

En todo caso, excluirase das listas de áreas especiais a cobertura das prazas vacantes e as substitucións dunha duración previsible superior a 60 días, que se proverán na forma ordinaria.(III.8).

No suposto das listas de áreas especiais unha vez esgotado o número de aspirantes admitidos nestas listas dunha determinada área ou zona, ofertaranse as coberturas na devandita área especial a través da lista xeral da respectiva área ou zona. (Anexo III punto sexto).

¿Qué requisitos hai que cumprir para inscribirse nas listas de Áreas Especiais?

Facer constar na solicitude de inscrición e acreditar nos termos esixidos no presente Pacto máis opción a a) ou b): 

a) Unha experiencia profesional mínima de dous meses, na/ s referida/ s áreas e categoría, dentro do Sistema Nacional de Saúde.

b) Formación práctica específica na categoría e área/ s solicitada/ s, impartida polo Servizo Galego de Saúde.

POOL ou Nomeamentos de Curta Duración

¿Qué é o POOL e que contratos poden ofertarme?

Dar cobertura ás necesidades de persoal estatutario producidas como consecuencia de ausencias de carácter urxente e non programado, de duración non superior a 4 días.

 • Neste punto queremos deixar claro que esta lista estase a utilizar para cubrir incidencias programadas como días de libre disposición ou días solicitados con antelación para outras actividades.

Confeccionarse dúas listas por área sanitaria e no seu caso zonificación, para a prestación de servizos, respectivamente, nos centros de:

 1.  Atención Primaria 
 2.  Atención Especializada comprendidos no citado ámbito territorial

O número máximo total de días de vinculación por persoa aspirante e mes non será superior a doce.(III.9).

A incorporación da persoa aspirante a unha lista especial para nomeamentos de curta duración non impedirá o seu chamamento para as vinculacións de duración igual ou superior a tres meses que lle correspondan pola orde de  prelación que ocupen na lista ordinaria(III.9).

Os nomeamentos a tempo parcial derivados da cobertura de  reduciones de xornada por motivos familiares ofertaranse ás persoas aspirantes da lista especial de curta duración que seleccionasen a opción de tempo parcial, sempre que non conste expresamente que sexan de duración inferior a 3 meses (anexo III punto quinto).

¿Cantas persoas poden inscribirse nesa lista?

Os centros ou complexos interesados en ditas listas, previo tratamento na Xunta de Persoal da área respectiva, farán a oportuna proposta á comisión central de seguimento do pacto, que resolverá sobre a súa pertinencia e o número de aspirantes que proceda incluír, en atención ás circunstancias concorrentes e ás necesidades reais de vinculación manifestadas por aqueles

A inscrición nestas listas é incompatible coa inscrición en listas de área especial.

Tempo Parcial

As persoas interesadas que soliciten a inclusión nas listas reguladas no presente Pacto deberán facer constar no espazo habilitado para o efecto no modelo de instancia.

A voluntaria aceptación ou non ás ofertas de nomeamentos a tempo parcial que poidan xurdir na categoría e ámbito respectivo.

Nos supostos de indispoñibilidade de profesionais con opción voluntaria á formalización de nomeamentos a tempo parcial, os chamamentos efectuaranse entre as persoas aspirantes que figuren rexistradas na lista da respectiva categoría, con independencia da opción formulada e seguindo rigorosamente a orde de puntuación. A renuncia ao nomeamento proposto penalizarase nos termos do apartado IV do presente Pacto. (III.10).

Xestión de Chamamentos

Con carácter xeral, a xestión dos chamamentos das persoas aspirantes levarase a cabo pola dirección de Recursos Humanos das xerencias de xestión integrada do respectivo ámbito territorial previa determinación das necesidades de vinculación efectuada polos órganos de dirección dos distintos centros e entidades.

Orde de Chamamentos

Os chamamentos efectuaranse seguindo rigorosamente a orde de puntuación acreditada polas persoas aspirantes, en cada ámbito.

¿Cómo se realizan os Chamamentos?

 1. O chamamento das persoas aspirantes realizarase mediante comunicación telefónica rexistrada que deixará constancia de data e horas nas que se efectúa, o obxecto da chamada así como a identidade da persoa que realiza a mesma.
 2. A persoa que efectúe o chamamento fará constar a identidade da persoa receptora da chamada, de ser distinta da  persoa aspirante.
 3. Efectuaranse un mínimo de tres chamadas, nas que se procurará que o intervalo entre cada unha delas non sexa inferior a 15 minutos. 
 4. A realización de dicha chamadas sen que fose posible a localización da persoa aspirante, habilitará para continuar os chamamentos pola orde correspondente.
 5. Se o chamamento efectúase cunha antelación inferior a 3 horas ao comezo da prestación de servizos, a aceptación será voluntaria para o/a aspirante en primeiro chamamento e obrigatoria en segundo chamamento.
 6. Con carácter xeral, a persoa aspirante localizada deberá comunicar a aceptación do nomeamento proposto no momento do chamamento, excepto en supostos excepcionais en que, a criterio do órgano que efectúe o chamamento e sempre que medie un prazo de antelación suficiente ao comezo da vinculación, devandito prazo poida ser ampliado. 
 • Nos chamamentos de carácter urxente efectuaranse dúas chamadas. Se realizadas estas non se contactou coa persoa aspirante, poderán seguirse os chamamentos pola orde correspondente.(III.3).

Suspensión de Chamamentos

¿En que supostos me podo dar de baixa sen penalización?

a.- Maternidade, paternidade e adopción legal nunha duración equivalente ao período legalmente establecido para as devanditas situacións.

b.- Coidado de fillos/ as menores de 12 anos ou familiares ao seu cargo, ata segundo grao de consanguinidade ou afinidade que, por razóns de idade, accidente ou enfermidade non poidan valerse por si mesmos e non desempeñen actividades retribuídas e demais supostos previstos na lexislación vixente en materia de igualdade, prevención da violencia de xénero e conciliación da vida persoal, familiar e profesional, de aplicación ao persoal ao servizo das administracións públicas.

c.- Enfermidade da persoa aspirante, debidamente acreditada por parte médico emitido por facultativo do Sistema Público de Saúde no que se determine a incapacidade daquela para o desempeño de actividade laboral e nunha duración máxima equivalente á prevista na normativa legal para a situación de incapacidade temporal.

d.- Exercicio de funcións de representación sindical ou cargo público representativo.

e.- Matrimonio ou unión de feito en análoga relación de afectividade, debidamente acreditados mediante documento público.

 f.- Desenvolvemento dunha praza ou posto de traballo, mediante contrato laboral ou nomeamento administrativo, debendo presentarse copia destes.

g.- Participación en programas de cooperación internacional debidamente autorizados ao servizo de organizacións de cooperación internacional.

h.- Por asistencia, debidamente xustificada, a cursos académicos oficiais.

i.- Calquera outra causa, de entidade suficiente, que se considere oportuna a criterio da Comisión Central de Seguimento do Pacto.

A persoa aspirante na que concorra algunha das causas de suspensión deberá comunicar e acreditar debidamente a súa concorrencia ante o órgano competente para efectuar o chamamento, no momento no que se produza a circunstancia alegada; en todo caso, con anterioridade á formalización do oportuno nomeamento (III.4.1.2).

¿Pódome dar de baixa do Pool e seguir na Lista Xeral?

Como excepción, as persoas aspirantes que figurando rexistradas nas listas especiais de curta duración acrediten a concorrencia do punto anterior poderán solicitar a suspensión de chamamentos sen penalización para nomeamentos de curta duración, manténdose como dispoñibles para nomeamentos correspondentes á lista xeral da respectiva categoría.

¿Cómo me reactivo de novo nas Listas?

A suspensión de chamamentos manterase ata que a persoa interesada comunique a súa dispoñibilidade alegando a finalización da causa de suspensión e sexa aceptada a súa reposición na lista.

Para ese efecto, a persoa interesada deberá presentar solicitude de reposición ante o órgano competente para efectuar o chamamento.

As reposicións en lista derivadas das solicitudes presentadas entre o día 1 e 15 de cada mes activaranse con efectos do día 1 do mes seguinte e as presentadas entre o día 16 e o último día de cada mes faranse efectivas o día 15 do mes seguinte.

Informarase á respectiva Comisión Periférica ou Central de Seguimento do Pacto, en función do ámbito do chamamento, das suspensións e reposicións en lista que se acorden.

¿En que supostos se produce a Suspensión de Chamamentos e a Reactivación Automática?

MOTIVODURACIÓN SUSPENSIÓNACREDITACIÓN
Falecemento de de familiar ata 2º Grado de consaguinidad o afinidadMáximo 3 días naturais contado dende o feito causanteDocumento xustificativo do falecementoGrado de parentesco
Hospitalización por enfermidade grave de familiar ata 1º GradoMáximo 3 días naturais contado dende o feito causanteDocumento xustificativo do ingreso Grado de parentesco
Cumprimento de un deber público inexcusableComparecencia obrigatoria por órganos xudiciaisIntegración mesa electoralAsistencia reunión órganos de gobernoCalquer outra obriga  de orde civil, penal ou administrativa O día correspondente á actividade inexcusableCopia compulsada da citación ou convocatoria
Consulta médica nun centro de atención especializada no SERGAS:Da/do aspiranteFill@s menos de idadePersoas maiores o seu cargo (1º grado)que non podan acudir soas a consultaO día da consultaXustificante de asistencia
Concurrencia a exames de probas selectivas de persoal convocadas polas administraciones públicas ou exames de titulaciones académicasO día do exameSalvo que a proba selectiva sexa fora da comunidade autónoma de Galicia, ata un máximo de 2 días naturais, un de eles correspondente a realización do exameCertificado firmante polo órgano convocante
Asuntos propios sen xustificaciónUnha sola vez o ano e con unha duración máxima de 30 dias naturaisSolicitar con unha antelación mínima de 15 días*A autorización queda condicionada á existencia da suficientes aspirantes dispoñibles na lista*Nunca en PERÍODO ESTIVAL, NADAL E SEMANA SANTA
A persoa aspirante na que concorra algunha das causas de suspensión previstas nosparágrafos anteriores deberá comunicar e acreditar a súa concorrencia na forma exposta segundo o suposto #ante o órgano competente para efectuar o chamamento, no prazo máximo de catro días hábiles a contar desde a data do feito causante.

¿Podenme negar a Autorización de Suspensión?

A Administración poderá limitar temporalmente a autorización de novas suspensións nos supostos de indispoñibilidade transitoria de aspirantes nunha concreta categoría ou ámbito territorial determinado.

Vacante ou Nomeamentos de Longa Duración

NOMEAMENTOS DE LONGA DURACIÓN: interinidade en praza vacante ou calquer outro de duración inicial previsible igual ou superior a un ano OFERTARANSE : 

Á persoa que acredite a maior puntuación na lista da área sanitaria ou ámbito territorial que corresponda, con independencia de que aquela estea vinculada, ao tempo de chamamento:

 a) por un nomeamento estatutario temporal a xornada completa de duración inferior ao ano
 b) por un nomeamento a tempo parcial calquera que sexa a súa duración
 c) ou por un nomeamento de substitución a xornada completa de duración previsible igual ou superior ao ano; neste último suposto só cando o vínculo para ofertar sexa unha interinidade en praza vacante.

¿E se estou de baixa no momento que me ofertan unha vacante?

No suposto de maternidade, adopción legal e suspensión por risco durante o embarazo, a persoa aspirante será chamada para formalizar nomeamentos de previsible longa duración aos cales teña dereito segundo a orde de  prelación conseguida na correspondente lista, ben que o vínculo formalizarase unha vez que finalice o período que dió lugar á causa de suspensión, nos termos legalmente previstos.

Réxime de Penalizacións

Será penalizada, pasando ao final da lista da súa categoría, a persoa aspirante que renuncie por primeira vez a unha oferta de vinculación ou nomeamento xa formalizado na área de inscrición ou en área/a limítrofe/ s, nos supostos de indispoñibilidade transitoria de aspirantes.

No caso de concorrer unha segunda renuncia, será penalizada coa exclusión da citada lista. (IV.1).

Excepcións do Réxime de Penalizacións

 •  A  primeira renuncia a unha oferta de vinculación para a prestación de servizos , por indispoñibilidade de aspirantes na respectiva categoría na mesma área e áreas limítrofes, non dará lugar a ningún tipo de penalización.
 •  En segundo chamamento, a renuncia á formalización do nomeamento penalizarase nos termos dispostos no apartado IV.1. Con todo, admitirase a renuncia, sen penalización, a un nomeamento xa formalizado nunha categoría subsidiaria, no momento en que conste a dispoñibilidade de aspirantes da respectiva categoría na mesma área ou áreas limítrofes.
 • A primeira renuncia por un/unha aspirante da quenda de promoción profesional, a un nomeamento fóra da localidade onde radique o centro de destino do/da profesional non dará lugar a ningún tipo de penalización.
 • O persoal que se atope vinculado por un nomeamento de substitución a xornada completa, de duración previsible igual ou superior ao ano ao que se lle oferte unha interinidade en praza vacante poderá renunciar a esta, sen penalización, permanecendo como  indisponible para sucesivos chamamentos desta mesma clase ata a finalización do seu vínculo.

Xestión de Chamamentos

 • Primeiro.- Cobertura de comisións de servizo, liberacións sindicais e servizos determinados

Os nomeamentos de substitución por causa de comisión de servizo, liberación por desempeño de cargo sindical así como os nomeamentos eventuais de servizo determinado, agás que o centro peticionario especifique que a súa previsible duración, incluídas as posibles prórrogas, teñan unha duración inferior a un ano, presumiranse de longa duración. Así as cousas, os nomeamentos para cubrir tales continxencias, deberán formalizarse coas persoas aspirantes que acrediten unha maior puntuación na correspondente categoría e ámbito territorial.

 • Segundo.- Sucesión de nomeamentos de longa duración

No caso de que resulte necesario formalizar unha vinculación de longa duración que traia a súa causa noutra anterior tamén de longa duración, cuberta cun aspirante seleccionado pola orde de preferencia nas listas para a cobertura de vínculos de duración igual ou superior ao ano, este novo vínculo formalizarase con leste mesmo profesional.

A contrario, se a vinculación anterior foi formalizada cun aspirante chamado pola lista de curta duración, por non ter nese momento o nomeamento a consideración de longa duración, producirase o cesamento dese aspirante e chamarase ao que acredite a maior puntuación nas listas para a cobertura de nomeamentos de duración igual ou superior ao ano.

 • Terceiro.- Cesamento das substitucións

O cesamento do/da substituto/a producirase cando se reincorpore a persoa a quen o substitúa ou cando o titular perda o seu dereito a reincorporación á mesma praza ou función. No suposto en que se produza o cambio da causa que dá lugar á reserva da praza do titular, non procederá o cesamento do substituto por este motivo.

Renuncias sen Penalizacións

 • Séptimo.- Renuncia sin penalización a vínculos de larga duración en los supuestos de cambio de área

As persoas aspirantes que se atopen vinculadas por un nomeamento a xornada completa en praza vacante ou de duración igual ou superior a un ano nunha institución sanitaria do Servizo Galego de Saúde ou nunha entidade pública sanitaria adscrita á Consellería de  Sanidade conforme ás listas convocadas ao amparo do Pacto de selección temporal, e que coa entrada en vigor dunha nova lista, figuren como aspirantes nunha área distinta, non serán chamados pola nova lista mentres se manteña tal vinculación, en aplicación do Pacto de selección temporal. Agora ben, sempre que o/a aspirante manifésteo por escrito #ante o órgano responsable da realización dos chamamentos daquela nova área/zona na que figure rexistrado, dentro do prazo dun mes desde a entrada en vigor das novas listas, chamaráselle para calquera vinculación que lle corresponda polo seu número de orde na nova área/zona. A aceptación da oferta do nomeamento na nova área/zona, levará consigo a renuncia á vinculación na que figuraba anteriormente, sen que sexa obxecto de penalización por esta causa.

A non aceptación da oferta de nomeamento na nova área/zona comporta a aplicación do réxime  penalizador previsto no Pacto de selección temporal.

Para os efectos de aplicación deste criterio, as listas das zonas sanitarias terán a natureza de ámbito distinto respecto da listas da área sanitaria na que as mesmas se integran.

 • Oitavo- Renuncia sen penalización a vínculos a tempo parcial nos supostos de optar só pola realización de nomeamentos a xornada completa

As persoas aspirantes que se atopen vinculadas por un nomeamento a tempo parcial nunha institución sanitaria do Servizo Galego de Saúde ou nunha entidade pública sanitaria adscrita á Consellería de Sanidade conforme ás listas convocadas ao amparo do Pacto de selección temporal, e que coa entrada en vigor dunha nova lista manifestasen na súa solicitude a vontade de non aceptar a realización de nomeamentos a tempo parcial, non poderán renunciar voluntariamente ao referido vínculo, agás que se formalice un chamamento referido a un vínculo a xornada completa en praza vacante ou de duración igual ou superior a un ano.

Con todo, sempre que o/a aspirante manifésteo por escrito #ante o órgano responsable da realización dos chamamentos dentro do prazo dun mes desde a entrada en vigor das novas listas (previa acreditación da existencia de aspirantes dispoñibles para nomeamentos a tempo parcial na lista da mesma categoría e ámbito territorial), chamaráselle para calquera vinculación a xornada completa que lle corresponda polo seu número de orde na nova lista.

A aceptación da oferta de nomeamento a xornada completa na nova lista, levará consigo a renuncia á vinculación na que figuraba anteriormente, sen que sexa obxecto de penalización por esta causa.

A non aceptación da oferta de nomeamento a xornada completa na nova lista, comporta a aplicación do réxime  penalizador disposto no Pacto de selección temporal.